تحلیل فعالیت لرزه ای گسل دورود با استفاده از ریخت زمین ساخت و پارینه لرزه شناسی

 تحلیل فعالیت لرزه ای گسل دورود با استفاده از ریخت زمین ساخت و پارینه لرزه شناسی

چکیده
بررسی نحوه عملکرد گسل نیازمند مطالعه شواهد مورفومتریک می‌باشد. برای این منظور به بررسی بعد فرکتال سه پارامتر مهم منطقه (شکستگی، رومرکز زمین‌لرزه و آبراهه‌ها) و بررسی‌های ریخت‌زمین‌ساختی آبراهه‌های جابه‌جا شده در اثر عملکرد گسل به قطعه‌بندی گسل پرداخته شده، در ادامه با حفر دو ترانشه در مسیر گسل مطالعات پارینه‌لرزه‌شناسی انجام گرفت، همچنین به‌منظور یافتن اثر گسل در رسوبات کواترنری دو جایگاه برای انجام مطالعات زیرسطحی انتخاب شد. طبق نتایج حاصل آمده، گسل دورود در سطح دشت سیلاخور دارای بالاترین نرخ فعالیت می‌باشد، همچنین گسل به سه قطعه با طول مختلف قابل تقسیم‌بندی است، زوایه ریک قطعات 1و2 به‌ترتیب°16/°126و°22/°124 و درازای قطعات به‌ترتیب 18 و 49 کیلومتراست، و مقدار زوایه ریک برای قطعه 3 با طول 44 کیلومتر حدود °20/°131 (طبق داده‌های کاتالوگ لرزه‌ای) برآورد شد. برای تعیین آهنگ لغزش سالانه گسل، با نمونه‌برداری از آبراهه جابه‌جاشده و از داده‌های حاصل از پیمایش GPS دوفرکانسه استفاده شد، براین اساس میانگین آهنگ لغزش امتدادی سالیانه گسل دورود mm/yr 42/0± 28/2 و میانگین آهنگ لغزش شیبی آن mm/yr23/0± 28/1 (متوسط برای 900±4600 سال اخیر) به‌دست آمد. نتایج حاصل از ترانشه‌ها و تطبیق آنها با نتایج زیرسطحی، بیان‌گر این‌ است که گسل دورود به‌صورت شاخه‌های گسلی تقریبا موازی عمل می‌کند. بررسی‌های پارینه‌لرزه‌شناسی طی دو ترانشه بر روی برکه فرونشستی و افراز گسلی در طول گسل دورود حفاری شدند. از دیواره ترانشه‌حفاری شده، در ساختگاه درب آستانه 9 رخداد لرزه‌ای کهن شناسایی شد، این زمین‌‌لرزه‌ها بزرگای بین 4/7≤ Mw ≤ 6/6 برآورد گردید. و بنابراین میانگین دوره‌بازگشت تقریبی حدود 7±104 سال به‌دست آمده است. بر این اساس زمین‌لرزه‌های بزرگی که گسل دورود مسبب آنها باشد توانایی ایجاد زمین‌لرزه‌های با بزرگای تا 4/7 و گسیخت سطحی با طول تقریبی 45 کیلومتر و لغزش در هر رویداد تا 1/0±83/3 متر را دارا است.

واژه‌های کلیدی: گسل دورود، فرکتال، پارینه‌لرزه‌شناسی، ریخت‌زمین‌ساختی، مطالعات زیرسطحی، آهنگ لغزش، دوره‌بازگشت.

مطلب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *